Sorumluluk Sigortaları

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası

Hekim sorumluluk sigortası, ya da tam adı ile “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”, 30 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla mecburi hale gelmiş bir sigorta ürünüdür.

Doktorlarımızın mesleki faaliyetleri kapsamında, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dâhilinde teminat sağlar.

 

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki sorumluluk sigortası, doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar vb. meslek sahibi kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlayan sigorta türüdür.

 

İşveren Sorumluluk Sigortası

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenin, bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçilerine karşı hukuki sorumluluğu nedeniyle ödemek zorunda kalacağı tazminat taleplerini poliçede belirtilen koşullar doğrultusunda teminat altına alan sigorta türüdür.

 

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanma, taşınma, depolanma vb. faaliyetlerini yürüten gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek kazalar sonucu, üçüncü şahısların uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alan sigorta çeşididir.

 

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alan sigorta çeşididir.

 

Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası

Sigortalıların günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

 

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu, masraflar, üçüncü şahısların yaralanması, ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

 

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alan sigorta türüdür.